Archi CAD
 
 
Modeling           Materials            Lighting
 
     
 

         Archi CAD 14 เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาข้อจำกัดของการใช้โปรแกรมในลักษณะเดิม และปรับรูปแบบของการทำงานให้เข้ากับการทำงานของวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทำให้ทำงานสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำ

          จากหลักการเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โปรแกรมวิชาเทคโนโลยุอุสาหกรรมศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ และนำไปใช้ในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 
     
 

ครั้งที่ 1 เริ่มต้น Project

 • ทำความรู้จัก User Interface
 • การตั้งค่าหน่วยใช้งาน  Working Units และเส้นบอกระยะ Dimensions
 • การตั้งค่า Grid Options  และ Layer Setting
 • การใช้เครื่องมือชุด Tool Box (Select, Design, Document, More)
 • การใช้เครื่องมือชุด Navigator และ Info Box
 • บันทึกเป็น  Template ไว้ใช้งาน
 • การดู View Mode 2D & 3D
 • การปรับค่า Option ต่างๆ เพื่อเตรียมงาน
 • การตั้งค่า Story  ชั้นอาคาร
 • ทำความรู้จักเครื่องมือ ชุด 2D และการแก้ไขต่างๆ
 • การตั้งค่า Column การใช้งาน และแก้ไข บันทึกเก็บไว้ใช้งานอื่น
 • การตั้งค่า Wall การใช้งาน และแก้ไข บันทึกเก็บไว้ใช้งานอื่น

ครั้งที่ 2  เครื่องมือสร้างวัตถุชุด 3 มิติ

 • การตั้งค่า Door – Window  การใช้งาน และแก้ไข บันทึกเก็บไว้ใช้งานอื่น
 • การตั้งค่าสัญญาลักษณ์ ประตู – หน้าต่าง
 • การตั้งค่า Slap การใช้งาน และแก้ไข บันทึกเก็บไว้ใช้งานอื่น
 • การตั้งค่า Beam การใช้งาน และแก้ไข บันทึกเก็บไว้ใช้งานอื่น
 • การตั้งค่า Stair การใช้งาน และแก้ไข บันทึกเก็บไว้ใช้งานอื่น

ครั้งที่ 3  เครื่องมือสร้างวัตถุ ชุด 3D พร้อมขึ้น Model

 • การตั้งค่า Roof การใช้งาน และแก้ไข เปลี่ยนรูปทรงต่างๆ
 • การตั้ง Roof Maker เพื่อใส่ จันทัน, แป, ขื่อ, ดั่ง พร้อมการปรับแก้
 • การตั้งค่า Mesh พื้นดิน

ครั้งที่ 4  Model 3D บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 

 • เตรียมการขึ้น Model บ้านชั้นล่าง พร้อมการปรับแก้
ครั้งที่ 5  การสร้างรูปด้าน - รูปตัด Elevation Tool, Section Tool
 • การสร้าง Elevation และ การยืด - หด ย้ายรูปด้าน
 • การแก้ค่า Story ด้านข้างเป็นภาษาไทย
 • การสร้าง Section
 • การตั้งค่า Dimension และการใช้งาน
 • Automatic Dimension
 • การใส่ Text และ การแก้ไข

ครั้งที่ 6   การใส่ Material & Light และ Render

 • การตั้งค่า Material และ สร้าง พร้อมดึง Material จากนอกโปรแกรม
 • การตั้งค่า Light  และการตั้งค่ามุมกล้อง
 • การตั้งค่า Photo Rendering Setting
 • การ Render แบบ Light Work พร้อม Save
 • การ Render แบบ Sketch พร้อม Save

ครั้งที่ 7  การสร้างกระดาษ และพิมพ์แบบ

 • การสร้างกระดาษ  MASTER และ Title Box & Auto Text
 • การใช้งาน Organizer  เพื่อเตรียมแบบ
 • การพิมพ์งาน และ พิมพ์แบบ PDF

ครั้งที่ 8  การทำ Animation

 • เครื่องมือสร้างกล้อง Camera Tool
 • การควบคุมการเคลื่อนไหว (Motion Controls)
 • ความละเอียดของการเคลื่อนไหว (Motion Resolution)
 • การสร้างไฟล์ภาพยนตร์
 • การส่ง Archi CAD ไป Atlantis Studio
 • การส่ง Archi CAD ไป Virtual Building Explorer
 
 
   
 
 
5/19 ถนนราชดำเนิน ซอย 7 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright © 2007 G Design School. All Rights Reserved